Adresa: Đoke Mazalića 4/III | Telefon: +387 33 207 881 | E-mail: udofbih@bih.net.ba  
O nama Osnivači i članice Organizacija AktivnostiRiječnik osiguranja Osiguranje imovine i lica Štete
Identifikacijski podaci
Ciljevi i djelatnost
Statut udruženja
Kodeks poslovne etike
STATUT UDRUŽENJA

UDRUŽENJE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

KODEKS
poslovne osiguravateljne i reosiguravateljne etike

Sarajevo, februar-veljača, 2009. godine

U cilju unapređenja etičkog postupanja, u skladu s dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom, jačanja profesionalnog odnosa prema strankama, te uzajamnog povjerenja i podizanja opće razine poslovanja i kolegijalne suradnje, obvezatno poštujući ekonomska načela i strukovna osiguravateljno-reosiguravateljna i aktuarska pravila, Skupština udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine na 18. sjednici održanoj 26. 02.20009. godine donijela je:

 

KODEKS
poslovne osiguravateljne i reosiguravateljne etike

 

I. UVODNE ODREDBE

1.1. Pojam društva za osiguranje i reosiguranje
Društvo za osiguranje i reosiguranje (u daljnjem tekstu: društvo) u smislu Kodeksa poslovne osiguravateljne i reosiguravateljne etike (u daljnjem tekstu: Kodeks) jest svaka pravna osoba koja je ovlaštena na tržištu obavljati poslove osiguranja i druge poslove osiguranja odnosno poslove reosiguranja [u daljem tekstu: (re)osiguranja].

1.2. Pojam stranke
Stranka je u smislu Kodeksa ugovaratelj osiguranja, osiguranik, ovlaštenik iz ugovora o osiguranju odnosno korisnik osiguranja, potencijalni ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik te svaka treća zainteresirana fizička i pravna osoba.

1.3  Pojam tržišta
Tržištem se u smislu Kodeksa smatra geografsko područje Federacije Bosne i Hercegovine odnosno geografsko područje na kom je društvo svojom registracijom ovlašteno obavljati poslove (re)osiguranja.

 

II. OSNOVNA NAČELA

2.1. Obvezatno poštovanje i poznavanje Kodeksa
(1) Odredbe Kodeksa obvezujuće su za sva društva članice Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Udruženje)
(2) Odredbe Kodeksa mogu prihvatiti i podružnice Društava za osiguranje iz Republike Srpske. Udruženje je dužno dostaviti Kodeks na znanje svim postojećim i svim novoutemeljenim podružnicama koje su ovlaštene obavljati svoju djelatnost na području Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) Svako je društvo odnosno podružnica dužno o odredbama Kodeksa bez odgode i na prikladan način, primjerice objavom u internim glasilima ili publikacijama, na intranetu, web stranicama ili putem elektronske pošte, obavijestiti sve svoje djelatnike te pravne i fizičke osobe koje u ime i za račun društva, na temelju ugovora o zastupanju ili na temelju nekog drugog ugovora o pružanju ostalih usluga u vezi s poslovima osiguranja, obavljaju druge poslove osiguranja, te osigurati njihovo dosljedno poštovanje.
(4) Društvo odnosno podružnicu ne opravdava činjenica da nije imalo spoznaje o kršenju odredaba Kodeksa koje je počinio redovito zaposleni djelatnik društva ili za društvo ugovorom vezana fizička ili pravna osoba, čak i kada bi dokazalo da je takvu osobu napismeno upozorilo i pozvalo je na dosljedno poštovanje Kodeksa.

2.2. Odgovornost društva za druge ugovorom vezane fizičke ili pravne osobe
Društvo je dužno stalno pratiti i nadzirati fizičke i pravne osobe koje u ime i za račun društva obavljaju poslove osiguranja. Ako ta fizička ili pravna osoba pri obavljanju poslova osiguranja prekrši odredbe Kodeksa, smatrat će se da je Kodeks povrijedilo društvo u čije ime i za čiji je račun fizička ili pravna osoba djelovala odnosno društvo koje je dopustilo takvo ponašanje.

2.3. Zaštita ugleda društva i bosansko-hercegovačkog osiguranja
(1) Društvo mora zahtijevati od svih svojih redovito zaposlenih djelatnika i drugih za društvo ugovorom vezanih fizičkih i pravnih osoba profesionalan odnos prema radu i osigurati primjerenu razinu stručnog znanja pri preuzimanju rizika, procjeni šteta i njihovoj obradi te pri izvršavanju ostalih obveza koje proizlaze iz poslova osiguranja.
(2) Svi redovito zaposleni djelatnici društva, kao i za društvo ugovorom vezane fizičke i pravne osobe, moraju se pri izvršavanju svojih zadaća rukovoditi općeprihvaćenim načelima i odredbama Kodeksa, a osobito načelom savjesnosti i poštenja, pri čemu su se dužni brinuti o tome da svojim ponašanjem ne naškode ugledu društva i bosansko-hercegovačkog (re)osiguranja u zemlji i inozemstvu.

2.4. Načelo uzajamnog povjerenja i zaštita prava te probitaka stranke
Odnos društva u poslovanju sa strankama mora se temeljiti na načelu uzajamnog povjerenja i načelu zaštite prava i probitaka stranke te poštovanju pravila i načela (re)osiguravateljne struke.

2.5. Odnosi između djelatnika u osiguranju i drugih za društva ugovorom vezanih fizičkih i pravnih osoba
(1) Odnosi između djelatnika u pojedinom društvu, drugih za društva ugovorom vezanih fizičkih i pravnih osoba i odnosi između različitih društava moraju biti kolegijalni i temeljiti se na načelu profesionalnosti.
(2) Sva nesuglasja, nesporazumi i različitosti u mišljenjima moraju se rješavati razgovorom i međusobnim dogovorom na temelju uzajamnog poštovanja i u skladu s pravilima poslovnog ponašanja.

2.6. Skrb o izobrazbi i daljnjem razvoju osiguravateljne djelatnosti
Društva su se dužna skrbiti o daljnjem razvoju (re)osiguravateljne djelatnosti, (re)osiguravateljne struke i stalnoj nadopuni strukovnog znanja djelatnika u (re)osiguranju i drugih za društvo ugovorom vezanih fizičkih i pravnih osoba.

 

III. ODNOS PREMA STRANKAMA

3.1. Izvještavanje stranaka prije sklapanja ugovora o osiguranju i jasnoća postupanja
(1) Društva moraju potencijalnom ugovaratelju osiguranja odnosno osiguraniku prije sklapanja ugovora o osiguranju pružiti točne podatke te ga, na njegov zahtjev, potpuno i istinito izvijestiti o svojem statusu, financijskim, organizacijskim, kadrovskim i inim mogućnostima glede pružanja usluga osiguranja i sposobnosti preuzimanja rizika u (re)osiguravateljno pokriće, a poglavito velikih rizika.
(2)  Društva se obvezuju prije sklapanja ugovora o osiguranju stranke potpuno i točno izvijestiti o sadržaju uvjeta osiguranja, premijskih cjenovnika, mogućnostima osiguravateljne zaštite i načinu ostvarivanja prava i obveza iz ugovora o osiguranju, kao i o drugim pitanjima glede obavljanja poslova osobnih i imovinskih osiguranja odnosno prilagoditi osiguravateljnu zaštitu potrebama stranke.
(3)  Društva su dužna izraditi uvjete osiguranja i premijske cjenovnike jasnim i razumljivim jezikom, bez izraza koji se mogu rabiti ili tumačiti na različit i/ili dvojben način ili onih koji bi stranku mogli dovesti u zabludu. Uvjeti osiguranja i premijski cjenovnici ni u kom slučaju ne smiju sadržavati otegobne ili nepoštene ugovorne odredbe određene Zakonom o zaštiti potrošača koje bi bile suprotne načelu savjesnosti i poštenja i koje bi uzrokovale značajnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu stranke zbog zloporabe položaja društva kao «moćnije» ugovorne strane.
(4) Društva su dužna u postupku nuđenja osiguranja strogo pridržavati se odredbi registrovanih uvjeta osiguranja i premijskih cijenika naročito u pogledu pogodnosti sniženja premije koja se daju na teret premije osiguranja odnosno povećanja osiguranih suma i uvjeta plaćanja premije suprotno propisanim.

3.2. Ravnopravnost stranaka, obrada i naknada štete te isplata osigurane svote
(1) Društva moraju osigurati ravnopravnost stranaka pri sklapanju ugovora o osiguranju i jednak odnos prema svim strankama. Društva će trajno poduzimati mjere kako bi stranke sto jednostavnije i sto žurnije ostvarile svoja prava te da se svi mogući nesporazumi i prijepori, kada je to moguće, rješavaju mirnim putem, u izvansudskom postupku, izbjegavajući pritom nepotrebne troškove i puko administriranje. Stranke će se, prema okolnostima slučaja, uputiti i na mogućnosti rješavanja prijepora mirenjem.
(2) U postupku obrade i naknade štete te isplate osigurane svote društva su dužna postupati stručno, učinkovito i pravično, izbjegavajući poglavito svako odugovlačenje i/ili neisplatu neprijepornog dijela štete, imajući uvijek na umu socijalnu funkciju djelatnosti osiguranja, koja je osobito naglašena u obveznim osiguranjima od odgovornosti.

3.3. Rješavanje pritužbi stranaka
(1) Radi zaštite ugleda i povjerenja u svoj rad društva su dužna po pritužbama stranaka postupati pozorno i žurno te pritom poštovati prava i probitke stranke.
(2) Društvo je dužno postupati u skladu s pravilima svoga internoga pritužbenog postupka koji bi trebao sadržavati sljedeće postavke:

 1. Stranka mora na svaku pisanu pritužbu dobiti pisani odgovor društva;
 2. Stranka mora na usmene pritužbe i na pritužbe poslane elektronskom poštom dobiti odgovor u jednakom obliku, a ako se stranka opetovano usmeno prituži, njena se pritužba mora uzeti na zapisnik i na takvu pritužbu društvo je dužno konačno odgovoriti u pisanom obliku;
 3. Konačni odgovor na pritužbu stranke u pisanom obliku i na pritužbu poslanu elektronskom poštom mora sadržavati pravnu pouku o mogućnosti nastavka postupka u okviru postojećeg mehanizma izvansudskog rješavanja prijepora;
 4. Konačni odgovor na pisanu pritužbu i na pritužbu poslanu elektronskom poštom stranka mora dobiti najkasnije u roku propisanom u internim pravilima poslovanja društva (najviše 45 dana), a ako se stranka u svojoj pisanoj pritužbi i/ili pritužbi poslanoj elektronskom poštom poziva na činjenice ili na isprave kojima društvo ne raspolaže, taj rok počinje teći od dana kada je stranka društvu podnijela sve dokaze potrebne za utvrđivanje činjenica odnosno dostavila sve isprave na koje se u svojoj pritužbi poziva i koji su potrebni da bi se društvo o pritužbi moglo konačno očitovati;
 5. Eventualno prekoračivanje naređenog roka društvo mora stranki najaviti pisano, uz obvezatno navođenje razloga zakašnjenja.

3.4. Pridržavanje zakonskih odredaba i pravila struke
Društva se obvezuju u obavljanju poslova (re)osiguranja te u odnosu prema strankama na dosljedno poštovanje i primjenu odredaba Zakona o osiguranju, Zakona o obveznim odnosima i drugih zakona koji na bilo koji način uređuju djelatnost osiguranja ili u nju zadiru te pravila (re)osiguravateljne struke.

 

IV. ODNOSI IZMEĐU DRUŠTAVA

4.1. Osnove
Odnosi između društava zasnivaju se na uzajamnom poštovanju, povjerenju te poštovanju načela (re)osiguravateljne struke, dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, na dobrobit (re)osiguravateljne djelatnosti, njezina daljnjeg razvitka te ugleda u zemlji i inozemstvu.

4.2. Poštovanje i provedba dogovora
(1) Društva se obvezuju na poštovanje i provedbu dogovora koji su postignuti između društava u okviru Udruženja i Agencije za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor).
(2) Pojave li se naknadno zapreke koje pojedinom društvu otežavaju ili onemogućuju provedbu dogovora, društvo će o tome odmah obavijestiti Udruženje i/ili Agenciju te predložiti odgovarajuće rješenje.

4.3. Uzajamna solidarnost
Društvu u čijem se poslovanju pojave teškoće ostala će društva ponuditi stručnu pomoć ako ono to zatraži. Ostala će društva u svakom slučaju izbjegavati ponašanje kojim bi društvu s teškoćama u poslovanju dodatno otežala položaj te time naškodila ugledu (re)osiguravateljne djelatnosti i povjerenju stranaka uopće.

 

V. PRIKUPLJANJE, OBRADA, KORIŠTENJE I ZAŠTITA PODATAKA

5.1. Prikupljanje, obrada i korištenje te zaštita tajnosti podataka i zaštita osobnih podataka
Društva u svojem radu prikupljaju, obrađuju, koriste te štite tajnost podataka i osobnih podataka potrebnih za sklapanje ugovora o osiguranju i obradu odštetnih zahtjeva odnosno zahtjeva za isplatu ugovorene svote u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka i Zakonom o zaštiti osobnih podataka i posebnim propisima s tim u vezi.

5.2. Prikupljanje, obrada, uporaba i objava podataka koji se odnose na poslovanje društava
(1) Društva su dužna u skladu s odgovarajućim propisima i međusobnim dogovorima prikupljati, obrađivati, pohranjivati i dostavljati podatke Agenciji za nadzor i Udruženju koje oni moraju prikupljati na temelju zakonskih odredbi, posebnih propisa i/ili dogovora između društava.
(2) Društva moraju u dogovorenom roku Agenciji za nadzor i Udruženju dostaviti i odgovarajuće podatke koji su im potrebni u svrhu predstavljanja (re)osiguravateljne djelatnosti u zemlji i inozemstvu i koje međunarodne organizacije zahtijevaju od svojih članica.


5.3. Razmjena podataka između društava
Društva se obvezuju na međusobnu razmjenu podataka poglavito u svrhu sprečavanja prevara u osiguranju i zakonski neutemeljenih isplata naknade štete. Pritom su društva dužna postupati u skladu sa zakonskim odredbama koje uređuju zaštitu tajnosti podataka i zaštitu osobnih podataka te s posebnim propisima u vezi s tim.

 

VI. NASTUPANJE DRUŠTAVA NA TRŽIŠTU I PROMIDŽBA

6.1. Poštovanje slobode tržišnog natjecanja
(1) Društva moraju poslovati u skladu sa zakonima i drugim propisima koji uređuju djelatnost (re)osiguranja te poštovati načela slobodnog i lojalnog tržišnog natjecanja, pravila (re)osiguravateljne struke, dobre poslovne običaje i poslovni moral.
(2) Tržišne prednosti društva na području tržišnoga komuniciranja koje su rezultat većih sposobnosti te širega strukovnog znanja i koje su usmjerene ka boljim poslovnim rezultatima, većem zadovoljstvu stranaka, nižim troškovima poslovanja i većem tržišnom udjelu, ne smiju se ničim ograničavati.

6.2. Oglašavanje
Društva mogu koristiti sva sredstva oglašavanja i promidžbene oblike koji ne predstavljaju nelojalno tržišno natjecanje između društava te koji se temelje na načelu istinitosti podataka.

6.3. Nedopušteno ponašanje
Svako ponašanje društva u obavljanju (re)osiguravateljne djelatnosti na tržištu suprotno načelima i odredbama Kodeksa smatrat će se kršenjem Kodeksa odnosno nedopuštenim, a poglavito:

 1. Promidžba odnosno oglašavanje neistinitim podacima i/ili izrazima kojima se može steći pogrešna predodžba u korist jednog društva, čime se drugo društvo/a dovodi u nepovoljniji položaj;
 2. Davanje ili širenje netočnih podataka o pojedinom društvu glede uvjeta osiguranja, boniteta, premija osiguranja, tehničke i stručne osposobljenosti za učinkovito obavljanje poslova osiguranja;
 3. Sklapanje sporazuma dvaju ili vise društava koji ima za cilj ograničavanje slobode tržišnog natjecanja glede određene skupine odnosno vrste osiguranja ili na određenom području;
 4. Davanje nepotpunih i/ili netočnih podataka stranki o sadržaju ugovora o osiguranju i/ili prešućivanje bitnih elemenata uvjeta osiguranja, čime se stranka dovodi u zabludu zbog koje bi mogla pretrpjeti štetu;
 5. Nuđenje ili omogućavanje imovinske koristi ugovaratelju osiguranja ili ovlaštenoj osobi kao nagrade za sklapanje ugovora o osiguranju (davanje provizije i druge koristi), ako nije riječ o osobi koja na temelju ugovora o zastupanju sklapa poslove osiguranja u ime i za račun društva.
 6. Nuđenje i sklapanje ugovora o osiguranju: uz premiju koja je niža od premije osiguranja koja je jedinstveno utvrđena za obvezna osiguranja, neutemeljeno priznavanje popusta i bonusa odnosno neutemeljeno propuštanje zaračunavanja doplataka i malusa predviđenih premijskim cijenicima te nepoštovanje pravila o svrstavanju stranke i/ili predmeta osiguranja u odgovarajući premijski razred;
 7. Nuđenje i sklapanje ugovora o osiguranju: uz premiju koja je niža od premije osiguranja koja je jedinstveno utvrđena za dobrovoljna osiguranja, neutemeljeno priznavanje popusta i bonusa odnosno neutemeljeno propuštanje zaračunavanja doplataka i malusa predviđenih premijskim cijenicima te nepoštovanje pravila o svrstavanju stranke i/ili predmeta osiguranja u odgovarajući premijski razred;
 8. Sklapanje ugovora o osiguranju suprotno uvjetima datim u ponudi/zahtjevu za učešće u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH;
 9. Ponuda i/ili ugovaranje odgode naplate premije osiguranja na način koji je u suprotnosti s osiguravateljnom praksom i utvrđenim pravilima;
 10. Zaračunavanje i naplata premije osiguranja na način suprotan uvjetima i cjenicima osiguravatelja;
 11. Uvjetovanje isplate naknade jedne vrste štete (primjerice materijalne) odricanjem od zahtjeva za naknadu druge vrste štete (primjerice nematerijalne);
 12. Odugovlačenje postupka obrade štete i isplate naknade štete, odbijanje isplate neprijeporno utvrđenog dijela obveze na naknadu štete i/ili pravične naknade odnosno odbijanje isplate osigurane svote pri ispunjavanju obveza koje proizlaze iz ugovora o osiguranju;
 13. Preuzimanje obrade štete za strano društvo za osiguranje iako društvo ima ili mora imati spoznaju da drugo društvo sa stranim društvom za osiguranje ima zaključen korespondentni ili drugi ugovor o obradi šteta;
 14. Nevođenje računa o povjerenju osiguranika u skladu s profesionalnom diskrecijom ili odavanje kakve poslovne tajne osiguranika.
 15. Davanje podataka o strankama, suprotno zakonima i odgovarajućim propisima, neovlaštenoj osobi;
 16. Nepoštivanje propisa i pravila vođenja stroge evidencije o štampanim policama osiguranja i drugim dokumentima koji podliježu strogoj evidenciji kao i neodobreno štampanje tih dokumenata.
 17. Drugi oblici nepoštivanja osiguravateljne prakse i odredaba Kodeksa kojim se nanosi šteta stranci, drugom društvu, reosiguravateljnom ugledu domaće prakse (re)osiguranja i afirmaciji (re)osiguranja na domaćem i inozemnom tržištu.

 

VII. KRŠENJE KODEKSA I RJEŠAVANJE PRIJEPORA

7.1. Pomirbeno vijeće
(1) Svjedočeći svoju privrženost načelu mirnog rješavanja prijepora između društava, Udruženje osniva Pomirbeno vijeće.
(2) Pomirbeno vijeće sastoji se od 5 (pet) članova - predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 članova. Članovi pomirbenog vijeća biraju se iz reda zaposlenika članica Udruženja, a imenuje ih Skupština udruženja na prijedlog članica Udruženja na razdoblje od (1) jedne godine..
(3)  Pomirbeno vijeće radi u sastavu od 3 (tri) člana koja od slučaja do slučaja odredi Predsjednik pomirbenog vijeća. U sastavu pomirbenog vijeća ne mogu biti predstavnici društva koje je podnijelo prijavu niti društva protiv koga je ta prijava podnesena.
(5) Društvo koje drži da je na bilo koji način oštećeno radnjama drugog društva, pisanu prijavu o tome uputit će Pomirbenom vijeću. Prijava se može podnijeti u roku 1 (jedan) mjesec od dana kada je prijavitelj doznao za počinjenu povredu i počinitelja (društvo), a najkasnije u roku 2 (dva) mjeseca od dana kada je povreda počinjena. Pomirbeno vijeće svakom će društvu omogućiti da se istinito i savjesno izjasni o navodima drugog društva te poduzeti sve kako bi se prijepor riješio mirnim putem i dogovorom.
(6) Ako se mirenje i/ili dogovor ne postignu najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave, Pomirbeno vijeće će prijavu društva proslijediti Sudu časti, koje će po toj prijavi odlučiti.
(7) O svom radu članovi Pomirbenog vijeća podnose izvješće na sjednici Skupštine udruženja.

7.2. Sud časti
U postupku utvrđivanja povreda pravila Kodeksa ili drugih pozitivnih zakonskih propisa Federacije BiH u radu i poslovanju društava na koje se ovaj Kodeks odnosi, mjerodavan je Sud časti pri Udruženju.

7.3. Sastav suda, postupak pred sudom i pokretanje postupka
(1)  Sud časti sastoji se od 7 (sedam) članova - predsjednika, zamjenika predsjednika i 5 članova. Članovi Suda časti biraju se iz reda zaposlenika članica Udruženja, a imenuje ih Skupština udruženja na prijedlog članica Udruženja na razdoblje od (1) jedne godine.
(3)  Sud časti radi u sastavu od 5 (pet) članova koja od slučaja do slučaja odredi Predsjednik suda časti. U sastavu ne mogu biti predstavnici društva koje je podnijelo prijavu niti društva protiv koga je ta prijava podnesena.
(4)  Postupak pred Sudom časti može pokrenuti društvo i/ili stranka.
(5)  Postupak pred Sudom časti pokreće se pisanom prijavom. Prijava se može podnijeti u roku 3 (tri) mjeseca od dana kada je prijavitelj doznao za počinjenu povredu i počinitelja (društvo), a najkasnije u roku 6 (šest) mjeseci od dana kada je povreda počinjena.
(6) Sud časti, kada to ocijeni opravdanim, izravno primljene prijave može proslijediti Pomirbenom vijeću na prethodni postupak.
(7) Za prethodnu stručnu obradu prijavljenog slučaja Sud časti može zahtijevati angažiranje drugih kompetentnih osoba, osim osoba zainteresiranih za ishod postupka, o čemu odlučuje rukovodstvo Skupštine.
(8)  O svom radu članovi Suda časti podnose izvješće na sjednici Skupštine udruženja.

7.4. Odluke Suda časti
(1)  Ako Sud časti ustanovi da je počinjena povreda načela i/ili odredaba Kodeksa, može predložiti Skupštini udruženja izricanje sljedećih mjera:

 1. Opomenu
 2. Javnu opomenu za objavljivanje na sjednici Skupštine udruženja
 3. Javnu opomenu uz objavljivanje u tisku sa ili bez ponavljanja objavljivanja
 4. Isključenje člana Udruženja koji grubo i/ili opetovano krši načela kodeksa i 
 5. Podnošenje prijave Agenciji za nadzor protiv društva i podružnica nečlanica Udruženja.

(2)  Djelovanje Suda časti i predložene mjere moraju se obvezatno uvrstiti u dnevni red sjednica Udruženja.
(3)  Konačnu odluku o predloženim mjerama donosi Skupština udruženja na svojoj sjednici.
(4) O svakoj povredi načela i/ili odredaba Kodeksa za koje su izrečene mjere iz stava (3) i (4) ove tačke Kodeksa Udruženje će izvijestit Agenciju za nadzor.

7.5. Drugi postupci
Udruženje može pojedinom društvu predložiti provođenje postupka predviđenog internim aktima društva protiv osoba odgovornih za kršenje Kodeksa ako je takav postupak predviđen u društvu.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Valjanost Kodeksa
(1) Kodeks se smatra valjano donesenim ako ga prihvati odnosno potpiše većina od ukupnog broja članica Udruženja odnosno registrovanih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(2) Sve izmjene i dopune Kodeksa donose se na jednak način.

8.2. Objava Kodeksa
(1) O donošenju Kodeksa predsjednik Udruženja izvijestit će Agenciju za nadzor, sva društva za osiguranje  registrirana na području Federacije BiH i podružnice Društava za osiguranje iz Republike Srpske.
(2) Udruženje objaviti će Kodeks u dnevnim listovima: “Dnevni avaz” i “Dnevni list” i na web stranici Udruženja. Tekst Kodeksa na web stranici Udruženja objavit će se na bosanskom i hrvatskom jeziku.

8.3. Stupanje na snagu
Ovaj Kodeks stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

 


8.4. Potpisne klauzule članica Udruženja:

 


Rb

Naziv osnivača

Mjesto

Ulica i broj

Potpis zastupnika i pečat

1.

BOSNA REOSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Despićeva 4

 

2.

BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Azize Šaćirbegović 10

 

3.

CAMELIJA OSIGURANJE d.d.

BIHAĆ

5. korpusa 3

 

4.

CROATIA OSIGURANJE d.d.

LJUBUŠKI

Nikole Kordića b.b.

 

5.

EUROHERC OSIGURANJE d.d.

MOSTAR

Vukovarska 1

 

6.

GRAWE OSIGURANJE

SARAJEVO

Trg Solidarnosti br. 2

 

7.

HELIOS OSIGURANJE

SARAJEVO

Kralja P. Krešimira IV b.b.

 

8.

HERCEGOVINA OSIGURANJE d.d.

MOSTAR

Fra Didaka Buntića 144

 

9.

LIDO OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Hifzi Bjelavca 82

 

10.

MERKUR OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Fra Anđela Zvizdića 1

 

11.

SARAJEVO OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Čobanija 14

 

12.

TRIGLAV BH OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Dolina 8

 

13.

UNIQA OSIGURANJE d.d.

SARAJEVO

Fra Anđela Zvizdića 1

 

14.

VGT OSIGURANJE d.d.

VISOKO

Alaudin 1

 

15.

ZOVKO OSIGURANJE d.d.

ŽEPČE

Goliješnica b.b.

 

 

 Copyright Udruženje Društava za Osiguranje u Federaciji Bosni I Hercegovini design by FotoArt d.o.o. Sarajevo
Publikacija_za_Ajlu_draft