Adresa: Đoke Mazalića 4/III | Telefon: +387 33 207 881 | E-mail: udofbih@bih.net.ba  
O nama Osnivači i članice Organizacija AktivnostiRiječnik osiguranja Osiguranje imovine i lica Štete
Identifikacijski podaci
Ciljevi i djelatnost
Statut udruženja
Kodeks poslovne etike
STATUT UDRUŽENJA

Na osnovu člana 12.  Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine FBiH, broj 45/02) Osnivačka Skupština „UDRUŽENJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U FEDERACIJI BOSNI I HERCEGOVINI“ na sjednici održanoj u Sarajevu, dana, 27.09.2007. godine i izmjenama Statuta izvršenih na 36. sjednici održanoj u Sarajevu dana 08.11.2010. godine, donosi

 

S T A T U T

UDRUŽENJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U FEDERACIJI BOSNI I HERCEGOVINI
(Prvi prečišćeni tekst)

 

 

I          OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Statutom uređuju se slijedeća pitanja:

 1. Naziv, skraćeni naziv i sjedište Udruženja;
 2. Ciljevi i djelatnost Udruženja;
 3. Postupak za primanje i isključivanje članova (članstvo);
 4. Organi Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje    mandata, lice ovlašteno da sazove Skupštinu,  uslovi i način   raspuštanja odnosno prestanak rada;
 5. pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ koji je ovlašten za  nadzor nad korištenjem tih sredstava;
 6. Javnost rada;
 7. Postupak izmjene i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih  akata;
 8. Oblik i sadržaj pečata;
 9. Oblik i sadržaj znaka,
 10. Zastupanje i predstavljanje Udruženja;
 11. Prestanak rada  Udruženja;
 12. Postupak raspolaganja preostalom imovinom i svim drugim sredstvima Udruženja u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja;

 

II         NAZIV, SKRAĆENI NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 2.
(1) Naziv Udruženja je :
„Udruženje društava za osiguranje u Federaciji Bosni i Hercegovini“
„Udruga društava za osiguranje u Federaciji Bosni i Hercegovini“
(2) Skraćeni naziv Udruženja je: „UDOFBiH“.
(3) Na engleskom jeziku:
Association of insurance companies in Federation of Bosnia and Herzegovina;

Član 3.
Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 4/IX-3.

 

III        CILJEVI  I DJELATNOST  UDRUŽENJA

Član 4.
(1) Ciljevi Udruženja su:

 

 • Međusobno povezivanje članova Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja osiguranja i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća;
 • Razmjena iskustava među članovima i promoviranje osiguranja putem glasila i drugih stručnih publikacija  radi ostavarivanja ciljeva Udruženja;

(2) Djelatnost Udruženja je:

 • Proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja osiguranje i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti;
 • Stručno usavršavanje i pružanje pomoći članovima putem organizovanja seminara, savjetovanja, kurseva, treninga i dr.;
 • Pokretanje inicijative kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti osiguranja, te po potrebi, pribavljanje autentičnih tumačenja zakonskih i podzakonskih propisa i preduzimanje drugih pravnih radnji u svim vrstama postupaka;
 • Prikupljanje i evidencija statističkih i drugih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja;
 • Predstavljanje članova na međunarodnim skupovima;
 • Saradnja sa sličnim Udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu;
 • Obavljanje drugih poslova u okviru Udruženja u skladu sa Zakonom;

 

Član 5.
(1) Udruženje je apolitično, nestranačko, nekonfesionalno i nema za cilj stjecanje profita.
(2) Trajanje Udruženja je vremenski neograničeno.

Član 6.
(1) Udruženje se prema potrebi oglašava putem saopštenja, izjava ili na neki drugi pogodan način o svojim stavovima i ocjenama vezanim za rad Udruženja.
(2) Udruženje će ostvarivati saradnju sa sličnim udruženjima u drugim zemljama koje imaju sličnu programsku inicijativu u skladu sa Statutom Udruženja i Zakonom.

Član 7.
(1) Udruženje djeluje na  području Federacije Bosne i Hercegovine , i šire u skladu sa Zakonom
(2) Udruženja stiče svojstvo pravnog lica danom upisa kod nadležnog Ministarstva.

Član 8.
(1) Radi ostvarivanja svojih ciljeva iz člana 4. ovog Statuta, Udruženje može osnivati subjekte za privrednu i drugu djelatnost u skladu sa čl. 4. stav 1. i 2. Zakona.
(2) Obavljanje nesrodnih privrednih djelatnosti Udruženje može obavljati samo preko posebno osnovanog pravnog lica.

Član 9.
Odluku o osnivanju privrednog društva, iz člana 8. stav 2. ovog Statuta, donosi Skupština Udruženja.

Član 10.
Dobit ostvarena putem privrednog društva iz člana 8. stav 2. ovog Statuta, postaje imovinom Udruženja, a koristi se za realiziranje ciljeva Udruženja.

 

 

IV        ČLANSTVO

Član 11.
(1) Svojstvo člana Udruženja mogu steči samo pravna lica registrovana na teritoriji  Federacije Bosne i Hercegovine koja obavljaju djelatnost osiguranja ili reosiguranja.
(2) Osnivači stiču svojstvo člana Udruženja danom upisa Udruženja u Registar kod nadležnog Ministarstva pravde FBiH.

Član 12.
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Član 13.
(1) Pravna lica iz člana 11. ovog Statuta stiču svojstvo člana Udruženja na osnovu pismenog zahtjeva za prijem u članstvo Udruženja i izjave o prihvatanju ciljeva i statuta Udruženja.
(2) Uz pismeni zahtjev za prijem u članstvo prilaže se izvod od nadležnog organa kod kojeg je izvršen upis.

Član 14.
(1) Odluku o prijemu novog člana Udruženja donosi Skupština Udruženja
(2) Odluka Skupštine o prijemu novog člana je konačna.

Član 15.
Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. istupanjem
 2. isključenjem
 3. prestankom pravnog subjektiviteta člana.

Član 16.
(1) Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju koju dostavlja generalnom sekretaru, a koji izjavu o istupanju prezentira Skupštini Udruženja.
(2) Kao dan prestanka članstva u Udruženju smatrat će se dan prijema izjave o istupanju Članu Udruženja kojem je prestalo članstvo u Udruženju dužno je izvršiti sve obaveze prema Udruženju koje su dospjele do dana prestanka članstva.

Član 17.
(1) Član Udruženja koji grubo krši Statut Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju ili narušava ugled Udruženja može biti isključen iz Udruženja.
(2) Prije donošenja odluke o isključenju član Udruženja mora biti obavješten o prijedlogu za isključenje kao i o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.
(3) Članu Udruženja se ostavlja rok od 15 dana od dana prijema prijedloga za isključenje za izjašnjenje o istom
(4) Odluku o isključenju člana donosi Skupština večinom glasova koja je konačna.

Član 18.
Članstvo u Udruženju prestaje članu koji izgubi svojstvo pravnog lica, danom upisa prestanka svojstva pravnog lica u registar kod nadležnog Suda.

Član 19.
Skupština može donijeti opšti akt, kojim će u skladu sa ovim Statutom bliže odrediti način i postupak stupanja u članstvo i prestanak članstva.

Član 20.
Članovi Udruženja imaju slijedeća prava i obaveze:

 1. da biraju i da budu birani u organe Udruženja;
 2. da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 3. da budu redovno i blagovremeno obavješteni o aktivnostima Udruženja;
 4. da sarađuju sa ostalim članovima Uduženja;
 5. da čuvaju i podižu ugled Udruženja;
 6. da uredno plačaju članarinu i izvršavaju preuzete obaveze;
 7. da ostavaruju druga prava i dužnosti utvrđena ovim Statutom i opštim aktima Udruženja.

V          ORGANI UDRUŽENJA

Član 21.
Organi Udruženja su :

 1. Skupština;
 2. Generalni sekretar.

 

 

 1. Skupština Udruženja

(1) Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja koju čine svi članovi Udruženja odnosno, ovlašteni zastupnici članova.
(2) Skupštinu Udruženja sačinjavaju predstavnici članova Udruženja.
(3) Predstavnik u Skupštini je u pravilu direktor člana Udruženja, a ukoliko je on spriječen da prisustvuje Skupštini, onda to može biti član uprave.
(4) Mandat predstavnika u Skupštini Udruženja je neograničen i traje sve dok član Udruženja ne obavijesti Skupštinu da je njegovom predstavniku istekao mandat.

 

Član 23.
Mandat predstavnika u Skupštini Udruženja može prestati u slučaju:

 1. prestanka članstva člana Udruženja;
 2. opozivom predstavnika od strane člana Udruženja;
 3. višom silom.

Član 24.
Svaki predstavnik u Skupštini Udruženja ima jedan glas.

Član 25.
Skupština Udruženja nadležna je za :

 1. donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte utvrđene statutom,
 2. daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja,
 3. bira i opoziva članove upravnog odbora ili, ukoliko statutom upravni odbor nije predviđen kao poseban organ, imenije i opoziva lice ovlašteno za zastupanje  i predstavljane udruženja,
 4. usvaja izvještaje koje je pripremio upravni odbor, radna tijela ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje,
 5. odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruženja,
 6. bira predsjednika i dva zamjenika predsjednika Skupštine,
 7.  imenuje članove radnih tijela Skupštine,
 8. utvrđuje plan rada i financijski plan Udruženja,
 9. daje smjernice za izvršenje plana rada organima i tijelima Udruženja,
 10. utvrđuje nacrte i prijedloge međusobnih ugovora članova Udruženja,
 11. donosi odluke o prijemu u članstvo i prestanku članstva u Udruženju i konstatuje stupanje u članstvo Udruženja,
 12. donosi poslovnik o radu Skupštine,
 13. donosi odluku o visini članarine,
 14. donosi odluku o visini naknade za vršenje usluga Udruženju,
 15. donosi odluku o visini naknade za dnevnice i ostale putne troškove članova Skupštine i članova njenih organa,
 16. razmatra zakonske i druge propise o osiguranju i u vezi sa osiguranjem i o tome zauzima stavove, daje mišljenja i preporuke
 17. odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa i
 18.  vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

                                                                       

Član 26.                      
(1) Skupština iz svojih redova bira predsjednika i dva zamjenika predsjednika Skupštine.
Izbor se vrši na način koji obezbjeđuje svakom članu Udruženja da u određenom vremenu njegov predstavnik bude izabran na ove funkcije.
(2) Izbor Predsjednika i zamjenika predsjednika vrši se na mandat od dvije godine.
(3) Prilikom izbora predsjednika i dva zamjenika predsjednika Skupština će voditi računa o rotaciji, teritorijalnoj, nacionalnoj i spolnoj strukturi imenovanih lica i kontinuitetu rada Udruženja.

Član 27.
(1) Skupština Udruženja ima kvorum za rad ako Skupštini prisustvuje večina ukupnog broja članova.
(2) Ako na zakazanu sjednicu Skupštine ne pristupi večina broja članova Udruženja po isteku jednog sata vremena određenog za početak rada Skupštine, ista može punovažno odlučivati ako su prisutna najmanje jedna trećina broja članova Udruženja.
(3) Ukoliko na sjednici ne pristupi ni jedna trećina broja članova Predsjednik Skupštine otkazuje istu.
Skupština Udruženja odlučuje večinom glasova prisutnih članova.
(4) Bliže odredbe o načinu rada Skupštine, glasanja, odlučivanja, upućivanja poziva za sjednice, vođenju zapisnika i drugim pitanjima od značaja za rad Skupštine uredit će se Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Član 28.
Predsjednik Skupštine:

 1. Saziva sjednice Skupštine
 2. Presjedava sjednicama
 3. vodi računa da se rad organa Udruženja odvija u skladu sa zadacima i u okviru opšte politike koju utvrđuje Skupština Udruženja;
 4. stara se o izvršenju programa rada Udruženja;
 5. stara se o izvršenju zaključaka, odluka i smjernica Skupštine Udruženja;
 6. saziva sjednice, predlaže dnevni red i rukovodi sjednicama Skupštine.
 7. Predsjednik vrši i druge poslove koji mu se povjere od strane Skupštine.

(2) Potpredsjednici Skupštine pomažu predsjedniku u vršenju poslova iz njegove nadležnosti.

 

Član 29.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Skupštine zamjenjuje jedan od zamjenika predsjednika Skupštine.

Član 30.
Predsjednik i zamjenici predsjednika za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruženja.

 

Član 31.

 1. (1) Sjednice Skupštine se održavaju najmanje dva puta godišnje.
  (2) Predsjednik Skupštine saziva sjednice Skupštine:

  1. na osnovu zaključaka Skupštine sa prethodne sjednice,
  2. na prijedlog najmanje 3 člana Udruženja,

  (3) Sjednica Skupštine saziva se pismenim putem.
  (4) Poziv za sjednicu sa materijalima po predloženom dnevnom redu dostavlja se članovima Skupštine 15 dana prije dana održavanja sjednice.

2. Generalni sekretar Udruženja.

Član 32.
(1) Generalni sekretar je odgovoran za obavljanje administrativno-tehničkih poslova Udruženja.
(2) Generalni sekretar Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

Član 33.
Generalni sekretar radi u skladu sa zakonskim propisima, statutom Udruženja i drugim opštim aktima, zaključcima, odlukama, smjernicama i uputstvima Skupštine Udruženja i njenih organa, vrši i slijedeće poslove:

 

 1. priprema sjednice Skupštine,
 2. priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 3. provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština,
 4. upravlja imovinom Udruženja,
 5. podnosi godišnje i periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje,
 6. rukovodi radom Udruženja i obezbjeđuje zakonito, ekonomično i ažurno poslovanje;
 7. u dogovoru sa predsjednikom Skupštine i njenih organa priprema materijale za potrebe ovih tijela;
 8. učestvuje u razmatranju i rješavanju pitanja iz domena sistema osiguranja sa nadležnim organima i  organizacijama;
 9. dogovara se sa predsjednicima odbora i komisija, oko priprema programa rada i preduzima mjere za  izvršenje programom rada predviđenih zadataka;
 10. organizuje pripremu materijala za savjetovanja u inostranstvu po osnovu osiguranja i reosiguranja na  kojima učestvuju i predstavnici Udruženja;
 11. zastupa i predstavlja Udruženje u njegovim imovinskim i drugim pravnim odnosima i ovlašćuje drugo lice koje će ga  zastupati u određenim poslovima;
 12. zastupa i predstavlja Udruženje u sredstvima javnog informisanja i drugim medijima, a na osnovu odobrenja  Predsjednika Skupštine;
 13. izdaje naloge za izvršenje financijskog plana Udruženja;
 14. vrši i druge poslove koji proizilaze iz ovog statuta drugih opštih akata, zaključaka, odluka i smjernica  Skupštine i njenih organa i programa rada Udruženja;

Član 34.
Za generalnog sekretara može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera sa najmanje 5 godina radnog iskustva, od toga 2 godine na poslovima osiguranja, te da aktivno zna jedan svjetski jezik.

Član 35.
(1) Generalnog sekretara imenuje Skupština na osnovu konkursa za period od 4 godine.
(2) Konkurs raspisuje Predsjednik skupštine a na prijedlog iste, prikuplja prijave i priprema prijedlog za Skupštinu.

Član 36.
(1) Konkurs za imenovanje generalnog sekretara objavljuje se obavezno u javnim  glasilima i to najkasnije 3 mjeseca prije isteka vremena za koje je generalni sekretar imenovan.
(2) Oglas o konkursu sadrži opšte i posebne uslove radnog mjesta i rok za podnošenje prijave, koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Član 37.
Svi učesnici konkursa obavještavaju se pismeno o rezultatu konkursa u roku od 10 dana računajući od dana kada je odluka o imenovanju donijeta.

Član 38.
(1) Prava, obaveze i ovlaštenja Generalnog sekretara Udruženja utvrđuju se ugovorom između generalnog sekretara i Udruženja.
(2) Ugovor u ime i po odobrenju Skupštine potpisuje predsjednik Skupštine.

Član 39.
Generalni sekretar može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena za koje je imenovan:

 

 1. na njegov zahtjev;
 2. ako svojim radom teže povrijedi propise koji se odnose na rad Udruženja ili na njegovu djelatnost, Sporazum o osnivanju Udruženja, Statut ili druga opšta akta ili neosnovano odbije da  izvršava odluke Skupštine Udruženja ili postupa protivno tim odlukama,
 3. ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom ili prekoračenjem ovlaštenja Udruženju ili nekom od      članova Udruženja nanese štetu u većem obimu, ili ako je uslijed njegovog nesavjesnog ili nepravilnog      rada mogla nastupiti takva šteta;
 4. ako uslijed neizvršenja ili nemarnog vršenja dužnosti Udruženje nije moglo izvršavati svoje osnovne      zadatke;
 5. ako je svojim postupcima ili propustima onemogućavao ostvarivanje prava zaposlenika ili doprinio      poremećaju odnosa u Udruženju;
 6. kad nastupe uslovi po kojima po sili zakona prestaje rad zaposlenika;
 7. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 40.
Inicijativu za pokretanje postupka za razrješenje generalnog sekretara u slučajevima iz prethodnog člana ovog Statuta, Skupštini mogu podnijeti:

 1. najmanje tri člana Udruženja;
 2. Predsjednik Skupštine Udruženja;.

Član 41.
Skupština Udruženja je dužna da inicijativu za pokretanje postupka za razrješenje generalnog sekretara Udruženja uzme u razmatranje po prijedlogu, da donese odluku i o tome da obavijesti podnosioca inicijative.

Član 42.
Ako Skupština razriješi generalnog sekretara prije vremena na koje je imenovan, Skupština određuje vršioca dužnosti generalnog sekretara dok se ne sprovede postupak i imenovanje novog generalnog sekretara.

VI        SREDSTVA RADA I NAČIN FINANSIRANJA UDRUŽENJA

Član 43.
Imovinu udruženja čine:

 1. Članarine,kada je u pitanju udruženje
 2. Dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica,
 3. Sredstva dodijeljena iz budžeta i
 4. Prihodi od kamata , dividendi, dobiti od kapitala,zakupnina,honorara I sličnih izvora pasivnih prihoda
 5. Prihodi stečeni obavljanjem privredne djelatnosti
 6. Drugi prihodi stečeni , u skladu sa Zakonom I statutom.

Član 44.
(1) Za nadzor nad sredstvima koja koristi Udruženje za obavljanje svojih poslova odgovoran je Predsjednik Skupštine u skladu sa Zakonom i opštim aktima.
(2) Posebnim ugovorom o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima Udruženja, utvrđuju se prava zaposlenika Udruženja u pogledu korištenja i raspolaganja sredstvima Udruženja.

Član 45.
(1) U knjigovodstvu sredstava Udruženja posebno se iskazuju sredstva koja je svaki član unio u Udruženje.
(2) Unos sredstava za kupovinu ili izgradnju nekretnina, provodi se posebnim sporazumom o namjenskom unosu sredstava.
Član 46.
Neutrošena sredstva formirana saglasno prethodnim članovima u toku kalendarske godine po završnom računu prenose se kao akontacija sredstava Udruženja za narednu godinu.

 

VII       JAVNOST RADA

Član 47.
(1) Rad Udruženja je javan.
(2) Javnost rada Udruženja ostavaruje se na način utvrđen Zakonom i ovim Statutom.

 

 Član 48.
(1) Organi Udruženja su dužni ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja da  učine dostupne podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.
(2) Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama organa Udruženja i da izvještavaju o radu tih organa.

Član 49.
(1) Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja.
(2) O informisanju članova stara se Predsjednik Skupštine uz pomoć Generalnog sekretara Udruženja.

 

VIII      IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 50.
(1) Ovaj Statut može se mijenjati i dopunjavati kada postoji potreba i kada je njegova izmjena uslovljena Zakonom.
(2) O izmjenama i dopunama ovog Statuta kao i o donošenju drugih općih akata odlučuje Skupština Udruženja većinom glasova.
(3) Izmjene i dopune ovog Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

 

IX        OBLIK I SADRŽAJ PEČATA
Član 51.
Udruženje u svom radu koristi pečat četvrtastog oblika na kojem je upisan puni naziv Udruženja, a koji se nalazi na prilogu 1 koji je sastavni dio ovog Statuta.

 

X         OBLIK I SADRŽAJ ZNAKA
Član 52.
Udruženje u svom radu koristi znak u obliku pravougaonog trougla žuto-plave boje na kojem je crnim slovima označen skraćeni naziv Udruženja „UDOBiH“, a koji se nalazi na prilogu 2 koji je sastavni dio ovog Statuta.

 

XI        ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA

Član 53.
Udruženje u pravnom prometu zastupa i predstavlja generalni sekretar.

XII       PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

Član 54.
(1) Udruženje prestaje s radom:

 1. ako nadležni organ udruženja  donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju  ili transformaciji Udruženja i
 2. ako Udruženje ne postupi po rješenju organa nadležnog za registraciju donesenom na osnovu odredbi stava 3. člana 9. Zakona o udruženjima i fondacijama.

(2) Smatraće se da je Udruženje prestalo djelovati:

 1. ako je proteklo dvostruko više vremena  od vremena utvrđenog Statutom udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština udruženja nije održana i
 2. ako se broj članova udruženja smanji ispod broja određenog Zakonom o udruženjima i fondacijama, a Skupština udruženja u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.

XIII      POSTUPAK RASPOLAGANJA PREOSTALOM IMOVINOM I SVIM DRUGIM SREDSTVIMA UDRUŽENJA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 55.
U slučaju prestanka rada ili raspuštanja Udruženja, sredstva i imovina Udruženja vraća se članovima Udruženja, srazmjerno njihovom učešću u financiranju rada Udruženja, a u skladu sa Odlukom Skupštine.

Član 56.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na osnivačkoj Skupštini Udruženja, a primjenjivat će se od dana upisa u Registar kod nadležnog Ministarstva.

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
(potpisano svojeručno)   

_______________________
Midhat Terzić, dipl.ecc.               .

Ovjerava:  FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

 

Broj: 04-05-2-1711/07

 

U Sarajevu, 12.11.2007. god.

 

Potpis ovlaštene osobe:
(potpisano svojeručno)

 

 

 

Đorđo Mišeljić

 

 

 


Prilozi uz
Statut udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosni i Hercegovini

 

 

 

Prilog 1

 

Oblik i sadržaj pečata:

 

Udruženje društava za osiguranje u Federaciji Bosni i Hercegovini
Udruga društava za osiguranje u Federaciji Bosni i Hercegovini
SARAJEVO

  

 

 

 

 

 

 

 


Prilog 2

Oblik i sadržaj znaka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright Udruženje Društava za Osiguranje u Federaciji Bosni I Hercegovini design by FotoArt d.o.o. Sarajevo