SVE ŠTO ŽELITE ZNATI O OSIGURANJU/ NAJČEŠĆA PITANJA - UDOFBiH

Šta učiniti u slučaju saobraćajne nesreće u inostranstvu?

Šta učiniti u slučaju saobraćajne nesreće u Bosni i Hercegovini?

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo vozilo sa BIH registracijskom oznakom, oštećeni se sa odštetnim zahtjevom obraća društvu za osiguranje sa kojim vlasnik vozila ima zaključen ugovor o obaveznom osiguranju od ...

Šta predstavljaju bonus i malus kod osiguranja automobilske odgovornosti?

Bonus i malus predstavljaju posebnu vrstu popusta odnosno doplatka. Bonus i malus se vežu za iskustvo sa štetama kod dotičnog vlasnika vozila. Ako vlasnik ima više osiguranih vozila, iskustvo sa ...

Šta je svrha primjene bonusa?

Svrha primjene bonusa jeste da se kod produženju (obnove) ugovora o osiguranju snizi premija u narednom periodu trajanja osiguranja vlasnicima vozila koji u prethodnom periodu osiguranja nisu pričinili štetu osiguranim ...

Šta je svrha primjene malusa?

Svrha primjene malusa jeste da se kod produženju (obnove) ugovora o osiguranju poveća premija u narednom periodu trajanja osiguranja vlasnicima vozila koji u prethodnom periodu osiguranja jesu pričinili štetu osiguranim ...

Šta se smatra prvim osiguranjem vozila?

Prvim osiguranjem vozila smatra se:           Osiguranje prvog vozila konkretnog vlasnika i           Osiguranje svakog novonabavljenog vozila (novog ili rabljenog) kojim se ...

Kako se zaračunava premija na prvo osiguranje vozila?

Kada vlasnik vozila zaključuje osiguranje za vozilo prvi put, zaračunava se premiju osnovnog 10. (desetog) stepena bez uticaja bonusa i bez uticaja malusa.  Premije za 10. stepen navedene su u ...

Šta je rezultat primjene bonus/malus sistema?

Dosljednom primjenom bonusa/malusa se vrši razlikovanje osiguravateljnog statusa vlasnika vozila prema riziku koji po ovom osnovu predstavljaju. Onaj osiguranik koji je uzrokovao jedan ili više štetnih događaja, razumljivo da predstavlja ...

Šta je mjerodavno razdoblje promatranja (MRP)?

MRP u ovom smislu predstavlja predhodnu kalendarsku godinu, a primjenjuje se na osiguranja koja počinju od 01.04. tekuće kalendarske godine do 31.03. sljedeće kalendarske godine. Osiguranik prelazi u novi premijski ...

Šta je prijavljena šteta?

Prijavljena šteta je šteta za koju je osiguravač isplatio odštetu ili je u postupku likvidacije. Sve štete iz jednog štetnog događaja po jednom osiguranju predstavljaju jednu prijavljenu štetu.

Kako se tretira osiguranik koji nije imao prijavljene štete u MRP?

Ako je vozilo bez prekida osigurano najmanje godinu dana, i ako u MRP nije bila prijavljena šteta, osiguraniku se za sljedeću godinu osiguranja odobrava jedan premijski stepen niže. Najpovoljniji premijski ...

Kako se tretira osiguranik koji je imao prijavljene štete u MRP?

Za svaku štetu prijavljenu u MRP osiguranik se za slijedeću godinu osiguranja pomiče za tri premijska stepena više. Najnepovoljniji premijski stepen je 18.

Kako se računa bonus/malus ?

Bonus – Malus računa se u postotcima od premije osnovnog stepena. Premijski stepen i premija u postotcima od premije osnovnog stepena 10  su sljedeći: STEPENI BONUSA STEPENI MALUSA stepen      % ...

Kako se tretira kratkoročno osiguranje kod primjene bonus/malus sistema?

Ako je osiguranik sklopio osiguranje s trajanjem kraćim od godinu dana ovo se osiguranje ne uzima u sljedećoj godini osiguranja kao temelj za smanjenje premijskog stepena bez obzira na to ...

Za koga se veže pravo na bonus/malus?

Pravo na određeni premijski stepen (BONUS ili MALUS), vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod prenosa prava vlasništva vozila na nasljednike ...

Šta se smatra prekidom osiguranja?

Pod prekidom osiguranja smatra se: a) istek ugovora o osiguranju bez produžetka ugovora; b) otkaz ugovora o osiguranju; c) istek razdoblja osiguranja za koje je plaćena premija u smislu Uslova ...

Na koji način se priznaje pravo na premijski stepen u slučaju prekida osiguranja?

Ako je do prekida osiguranja došlo prije isteka godine osiguranja, a u MRP nije bilo prijavljenih šteta, te šteta nije prijavljena ni u drugim MRP unutar prekida osiguranja, osiguranik prilikom ...

Kako se vrši prenos premijskog stepena u slučaju uništenja, prodaje ili promjene vozila?

U slučaju otuđenja osiguranog vozila, premijski stepen se ne prenosi na novog vlasnika vozila. Ako osiguranik nakon uništenja, prodaje i sl., ranije osiguranog vozila, osigura drugo vozilo, uzima se u ...

Kako se vrši primjena stečenog premijskog stepena u slučaju promjene osiguravača?

Osiguraniku se priznaje premijski stepen na osnovu police osiguranja ili potvrde predhodnog osiguravača o premijskom stepenu te jedinstvene knjige štetnika u odgovarajućem MRP ili proteklim godinama osiguranja.

Imate još pitanja? Pošaljite nam pitanje